Stasiek9965

28 tekstów – auto­rem jest Sta­siek9965.

Nie szu­kaj sen­su w od­po­wie­dzi, lecz znajdź go w pytaniu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 września 2013, 22:59

Nikt nie jest dos­ko­nały, ale widząc swo­je wa­dy jes­teś lep­szy od innych. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 sierpnia 2012, 00:17

O tym ze ko­goś nap­rawdę kocha­my do­wiadu­jemy się do­piero gdy je­go brak da­je o so­bie znać. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 sierpnia 2011, 00:21

Życie zas­ka­kuje każde­go dnia, na­wet jak te­go nie chcemy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 lipca 2011, 23:41

Źle się dzieje, gdy ro­zum zaczy­na de­cydo­wać o wszystkim. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 czerwca 2011, 23:50

Co z te­go ze jes­teś wol­nym człowiekiem, sko­ro og­ra­nicza cię prawo. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 maja 2011, 20:54

Czy życie ma ja­kiś sens, sko­ro wszys­tko wokół go nie ma? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2011, 21:39

Rzeczy przy­dat­nych w życiu nie uczą w szko­le, mu­sisz się ich nau­czyć sam. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 maja 2011, 22:33

Nie odkładaj spot­kań z blis­ki­mi, bo nie wiesz kiedy będzie twój os­tatni dzień. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 kwietnia 2011, 18:47

Chcąc zaufać dru­giej oso­bie, pierw zaufaj sobie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 kwietnia 2011, 23:24
Stasiek9965

Życie jest jak zegar który cały czas idzie do przodu, ale nikt nie wie dlaczego.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność